Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door VSB Wellness. Na expliciete toestemming door middel van het ondertekenen van een overeenkomst geldt betreffende de grafische bestanden:

  • Deze mogen alleen gebruikt worden in combinatie met de producten van het betreffende merk.
  • Deze mogen op generlei wijze worden veranderd of aangepast. Het gebruik van de grafische bestanden is niet toegestaan in combinatie met de producten van concurrerende merken.

VSB Wellness probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten, foto’s en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven kunnen door ons tussentijds aangepast worden en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie. De kleuren op de foto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid. Zeker als het om houtproducten gaat, aangezien dit een natuurproduct is. In sommige gevallen is een proefmonster beschikbaar, bel daarvoor met onze verkoopafdeling.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op deze site voor de nieuwsbrief of met een account, vragen we u gegevens in te vullen, wij zullen echter NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we daartoe wettelijk verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services. Informatieaanvragen die via het contactformulier naar ons gestuurd worden, kunnen indien van toepassing wel doorgestuurd worden naar onze dealers. Deze dealers zijn zeer nauwkeurig geselecteerd en voldoen aan onze eisen van betrouwbaarheid en kwaliteit.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van de website van VSB Wellness toegestaan een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site. Indien VSB Wellness deze koppeling niet langer gewenst acht, dient de gebruiker de koppeling op eerste verzoek van VSB Wellness te verwijderen.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze site of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. VSB Wellness wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. VSB Wellness is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Links naar andere websites vanaf vsbwellness.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.